ANBI regeling

Gegevens VVG-Fryslâne

Naam ANBI: Ver. van Vrijzinnige Gelovigen – Fryslân
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer: 814264050
Inschrijving KvK 40000353
Website adres: www.vrijzinnig-friesland.nl
E-mail:
Adres: De Finne 7
Postcode: 8501 PA
Plaats: Joure
Postadres: Finne 7
Postcode: 8501 PA
Plaats: Joure

 

Gegevens bestuur

Voorzitter:
Ds. R.J. Immink, Groningerstraatweg 175; 9493 PB De Punt
tel.: 050 – 406 3289

Secretaris:
Mw. M.A. de Haan – van Medevoort; De Finne 7; 8501 PA Joure
tel: 0513 – 418293

Penningmeester + ledenadministratie:
Ds. H.H.A.B. Bergman, Weegbree 14; 8265 ER Kampen
tel: 06 – 55 18 73 46

Lid:
Mw. T. Adema; S. van Heemstralaan 1; 9291 CR Kollum

Lid:
Mw. C. Tijsen; De Finne 14; 8501 PC Joure

Statuten

 • ARTIKEL 1
  De vereniging draagt de naam: “Vereniging van Vrijzinnige Gelovigen in Fryslân”.
  Zij is gevestigd te Leeuwarden.
  De vereniging is opgericht op acht april negentienhonderd vier en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

 • ARTIKEL 2
  De vereniging heeft ten doel diegenen te verenigen die willen samenwerken om het vrijzinnige element in het geloven te handhaven en te bewaren.
  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  – het verzorgen van pastorale zorg aan haar leden
  – het uitgeven en verspreiden van geschriften;
  – het houden van algemene ledenvergaderingen en andere vormen van bijeenkomsten;
  – het aanknopen van betrekkingen met geestverwante verenigingenDe volledige versie van de statuten vind u hier Statuten-28-09-2018

Beleidsplan

 • zowel intern als extern aandacht voor karakter en inhoud van onze vrijzinnige gemeenschap en duidelijkheid in wie wij zijn en waar wij voor staan en zoeken van een gemeenschappelijke identiteit;
 • versterken van de onderlinge band onder leden en begunstigers (w.o. contact en overleg met de VHVF); hierbij valt te denken aan: lezingen, toneel, cabaret, kerkdiensten etc.;
 • het ondersteunen van mensen in hun zoektocht naar hun spirituele levensbestemming;
 • zoeken van- en kiezen van te benaderen doelgroepen en hiervoor informatie verzamelen;
 • aandacht voor kwaliteit in inhoud en vormgeving, sfeer, en omgangsvormen (gastvrij, respect);
 • we moeten te vinden zijn, dus presenteren aan de samenleving door middel van bestaande- en nieuwe media (eigen website), naamsbekendheid verwerven door imago en uitstraling;
 • samenwerking met gelijkgestemden;
 • doelgerichte aanpak van potentiële leden en begunstigers, ondermeer door middel van een aanbod van laagdrempelige- maar aansprekende bijeenkomsten en lezingen (hierbij al dan niet gebruik maken van een totaalpakket van de landelijke VVP), zoals dat sinds een paar jaar gebeurd in samenwerking met de Earnewâldster Rûnte te Earnewoude.
 • aandacht voor- en uitbouw van de relatie met de landelijke VVP, landelijke vergaderingen en bijeenkomsten bijwonen;
 • aandacht voor intern samenwerken, bewaken voortgang in beleid etc.;

Jaarverslag

het meest recente jaarverslag vind u hier Jaarverslag-2018

Financieel jaarverslag

Beknopt financieel overzicht vind u hier Verk.fin.overz.2018

Een recente Begroting vind u hier Begroting 2020