ANBI regeling

Gegevens VVG-Fryslâne

Naam ANBI: Ver. van Vrijzinnige Gelovigen – Fryslân
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer: 814264050
Inschrijving KvK 40000353
Website adres: www.vrijzinnig-friesland.nl
E-mail:
Adres: De Finne 7
Postcode: 8501 PA
Plaats: Joure
Postadres: Finne 7
Postcode: 8501 PA
Plaats: Joure

 

Gegevens bestuur

Voorzitter:
Ds. R.J. Immink, Groningerstraatweg 175; 9493 PB De Punt
tel.: 050 – 406 3289

Secretaris:
Mw. M.A. de Haan – van Medevoort; De Finne 7; 8501 PA Joure
tel: 0513 – 418293

Penningmeester + ledenadministratie:
Ds. H.H.A.B. Bergman, Weegbree 14; 8265 ER Kampen
tel: 06 – 55 18 73 46

Lid:
Mw. T. Adema; S. van Heemstralaan 1; 9291 CR Kollum

Lid:
Mw. C. Tijsen; De Finne 14; 8501 PC Joure

Statuten

ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: “Vereniging van Vrijzinnige Gelovigen in Fryslân”.
Zij is gevestigd te Leeuwarden.
De vereniging is opgericht op acht april negentienhonderd vier en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

ARTIKEL 2
De vereniging heeft ten doel diegenen te verenigen die willen samenwerken om het vrijzinnige element in het geloven te handhaven en te bewaren.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
de aaneensluiting der leden in de plaatselijke verenigingen, vooral daar waar vanwege de kerk het godsdienstig leven geen leiding ontvangt in vrijzinnige geest;
de aaneensluiting van plaatselijke verenigingen, kerkelijke gemeenten en verspreide leden in de provinciale vereniging;
het uitgeven en verspreiden van geschriften;
het houden van algemene ledenvergaderingen en andere samenkomsten;
het aanknopen van betrekkingen met geestverwante verenigingen;
bevordering van het geven van godsdienstonderwijs op scholen en daarbuiten en van godsdienstprediking in vrijzinnig christelijke geest in die gemeenten waar door de kerkenraad ter plaatse aan de behoefte daarvan niet of onvoldoende wordt voldaan;

De volledige versie van de statuten vind u hier Statuten

Beleidsplan (gedeeltelijk)

Nieuw beleid en tijdspad

–     zowel intern als extern aandacht voor karakter en inhoud van onze vrijzinnige gemeenschap en duidelijkheid in wie wij zijn en waar wij voor staan en zoeken van een gemeenschappelijke identiteit;

–     versterken van de onderlinge band onder leden en begunstigers (w.o. contact en overleg met de VHVF); hierbij valt te denken aan: lezingen, toneel, cabaret, kerkdiensten etc.;

–     het ondersteunen van mensen in hun zoektocht naar hun spirituele levensbestemming;

–     zoeken van- en kiezen van te benaderen doelgroepen en hiervoor informatie verzamelen;

–     aandacht voor kwaliteit in inhoud en vormgeving, sfeer, en omgangsvormen (gastvrij, respect);

–     we moeten te vinden zijn, dus presenteren aan de samenleving door middel van bestaande- en nieuwe media (eigen website), naamsbekendheid verwerven door imago en uitstraling;

–     samenwerking met gelijkgestemden;

Het volledige beleidsplan vind u hier www_beleidsplan_vvg2A

Jaarverslag

het jaarverslag 2014 vind u hier jaarverslag_2017

Financieel jaarverslag

Beknopt financieel overzicht 2015 vind u hier  Verkort_fin_overzicht_2017

De Begroting van 2016 vind u hier Begroting_2018