Kollum e.o.

De Vereniging van Vrijzinnig Gelovigen – Kollum e.o.

Nieuws van de Vrijzinnigen uit Kollum e.o.

De Kollumer Vereniging van Vrijzinnigen is voortgekomen uit de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, die in 1951 is opgericht in Kollum. De Vereniging bestaat uit een groep ruimdenkende mensen die het interessant vindt vanuit persoonlijke geloofsbeleving andere mensen te ontmoeten en hieruit inspiratie voor het dagelijkse leven te halen. Daartoe komen we vier keer in het winterseizoen bij elkaar om met elkaar over diverse onderwerpen te spreken. Sprekers van verschillende geloofsrichtingen of levensbeschouwing worden dan uitgenodigd voor het houden van een inleiding.
Naast deze activiteiten wordt er nog een kerstbijeenkomst georganiseerd. Deze vergaderingen worden gehouden in het Zalencentrum De Colle Kerkstraat 4 te Kollum. Aanvang van de bijeenkomsten: 14:30 uur.
Ook niet leden zijn van harte welkom, maar geeft u zich dan wel op. Er wordt geen entree gevraagd en de consumpties worden u aangeboden. Wel wordt er een collecte gehouden om de kosten te dekken.

De bijeenkomsten van onze Vereniging voor het seizoen 2018-2019 zijn op de volgende dagen vastgesteld:

Maandag 1 oktober: ds. T. Reichman-Scheffer uit Giekerk.
Onderwerp: In hoeverre overlappen mindfulness en bidden elkaar?
Maandag 5 november: ds. L.J. Lijzen uit Groningen.
Onderwerp: Een bespreking n.a.v. het boek van Frits de Lange: Heilige Onrust, een pelgrimage naar het hart van religie.
Maandag 17 december: kerstviering; ds. K. van der Werf uit Buitenpost; Gewijzigde aanvangstijd: 15:30 uur;
Maandag 11 februari: jaarvergadering en pastor C. Bos-Switynk uit Kimswerd. Onderwerp: Hoe vrij zijn wij eigenlijk?
Maandag 18 maart: mw. Larisa Shcherbenok uit Leeuwarden.
Onderwerp: Russische iconen.

Nadere inlichtingen over VVG-Kollum:
Voorzitter: Mevrouw T. Adema; Sixma van Heemstralaan 1; 9291 CR Kollum; (0511) 45 12 88. Mailadres: tineke@lauwersmeer.com.
Secretaris/penningmeester: De heer L. Cazemier; Oostenstein 44; 9291 GR Kollum; (0511) 45 17 40. Mailadres: lukas@lauwersmeer.com.

Voor pastorale zorg kunt u een beroep doen op de pastoraal werker van VVG-Fryslân: mw. C. Bos-Switynk, tel nr. 06-50 40 80 82. Mailadres: Gbos_ha42@msn.com.